شرح عمليات اجرايي آرملات

 

1-   آرماتور بندي:

با توجه به شرايط پروژه و زمانبندي اجراي عمليات ساختماني در هر مرحله آرماتور بندي انجام ميشود.لازم به ذكر است كه آرماتور بندي كف طبق نقشه هاي اجرايي بر روي خرك هاي پلاستيكي (spacer) انجام ميگيرد و نحوه كار گذاري خرك ها به گونه اي مي باشد كه شبكه آرماتور تحت وزن كارگر هنگام بتن ريزي جابجايي نداشته باشد.

2-   قالب بندي:

كف هر محوطه اجرايي بر حسب عمليات اجرا، شمالي/جنوبي يا شرقي/غربي به عرض حداكثر 3 متر توسط پروفيل قوطي به عنوان قالب بتن تقسيم ميشود.در صورت نداشتن محدوديت عمقي، براي ثابت نگه داشتن قالب(قوطي) از ميلگرد هايي كه از قبل آماده گرديده است استفاده ميگردد.(البته در صورت لزوم مي توان از روش هاي جايگزين نيز استفاده نمود.) ضمن اينكه قالب ها به صورتي تراز مي گردند كه تراز روي قالب(قوطي) منطبق بر محل اجرا باشد.

3-   اجراي بتن ريزي كف:

در اين مرحله با توجه به اجراي قالب بندي ها به صورت نواري، بتن به صورت آماده توسط تراك ميكسر حمل و با قرار گيري ميكسر در مجاورت پمپ بتن، بتن به داخل قالب ها پمپ ميگردد،ضمن اينكه قبل از بتن ريزي تراز قالبها توسط نقشه بردار كنترل نهايي شده و اجراي عمليات بتن ريزي بصورت يك لاين در ميان صورت گرفته و با رعايت در نظر گيري همپوشاني ميلگردها،نسبت به اجراي بتن ريزي در لاين هاي خالي اقدام خواهدشد.

در مرحله بعدي جهت اجراي درزهاي انبساطي (Expansion joint)با رعايت فواصل تعيين گرديده و همچنين با در نظر گرفتن مراحل داول گذاري آرماتور كه قبل از بتن ريزي انجام شده، نسبت به ادامه بتن ريزي اقدام خواهد شد.

4- اجراي آرملات و پرداخت سطح نهايي:

پس از ريختن بتن در محل مورد نظر و ويبره آن ،شمشه كشي بر روي بتن به صورت اره كشي و به نحوي انجام ميگردد كه سطح تمام شده به اندازه ضخامت لايه آرملات پايين تر از سطح تمام شده نهايي كفسازي باشد و پس از ساخت و اجراي لايه آرملات و شمشه كشي و گذشت زمان لازم ، ماله پروانه ايي با سيني جهت مسطح سازي نهايي سطح كار انجام و پس از گذشت زمان مورد نياز ماله پروانه ايي بدون سيني جهت پرداخت نهايي در چندين مرحله متوالي بر روي سطح كار اعمال ميگردد. ميزان آب اضافه شده به آرملات در اين مرحله در حدود 35 تا 40 ليتربه ازاي يك ميكسر 350 ليتري آرملات ميباشد. اين تغيير مقدار آب به شرايط اب و هوايي محيط بستگي دارد.

5- اجراي برش روي سطوح تمام شده كف :

پس از اتمام عمليات كفسازي ، محل درزهاي عمودي كه در نقشه برش مشخص گرديده با كاتر به عرض 5 ميليمتر و عمق حدود 3 سانتيمتر (كاتر يك تيغه ) جهت كنترل ترك ها در سطح كار برش داده خواهد شد، لازم به ذكر است كه اين عمليات (اجراي درزهاي اجرايي) پس از گذشت مدتي پس از اتمام در بهترين زمان ممكن انجام خواهد شد.

6- پرنمودن درزهاي سطح:

در انتهاي درزهاي عرضي ايجاد شده ودرزهاي طولي به وجود آمده با مواد پر كننند (Armojoint ) ،كه درزگيرهايي بر پايه اپوكسي و 2 جزئي ميباشند پر گرديده  و بند كشي ميگردد.

 

    طراحی و اجرا: شرکت تارال

    1396© کلیه حقوق سایت مربوط به مجموعه تولیدی و صنعتی آرملات می باشد.