شرح عمليات اجرايي آرموكريت (آرملات دستپاش)

 

1-    آرماتور بندي:

با توجه به شرايط پروژه و زمانبندي اجراي عمليات ساختماني در هر مرحله آرماتور بندي انجام ميشود.لازم به ذكر است كه آرماتور بندي كف طبق نقشه هاي اجرايي بر روي خرك هاي پلاستيكي (spacer) انجام ميگيرد و نحوه كار گذاري خرك ها به گونه اي مي باشد كه شبكه آرماتور تحت وزن كارگر هنگام بتن ريزي جابجايي نداشته باشد.

2-   قالب بندي:

كف هر محوطه اجرا به عرض حداكثر 3 متر توسط پروفيل قوطي به عنوان قالب بتن تقسيم ميشود.در صورت نداشتن محدوديت عمقي، براي ثابت نگه داشتن قالب(قوطي) از ميلگرد هايي كه از قبل آماده گرديده است استفاده ميگردد.(البته در صورت لزوم مي توان از روش هاي جايگزين نيز استفاده نمود) ضمن اينكه قالب ها به صورتي تراز مي گردند كه تراز روي قالب(قوطي) منطبق بر محل اجرا باشد.

3-  اجراي بتن ريزي كف:

در اين مرحله با توجه به اجراي قالب بندي ها به صورت نواري، بتن به صورت آماده توسط تراك ميكسر حمل و با قرار گيري ميكسر در مجاورت پمپ بتن، بتن به داخل قالب ها پمپ ميگردد،ضمن اينكه قبل از بتن ريزي تراز قالبها توسط نقشه بردار كنترل نهايي شده و اجراي عمليات بتن ريزي بصورت يك لاين در ميان صورت گرفته و با رعايت در نظر گيري همپوشاني ميلگردها،نسبت به اجراي بتن ريزي در لاين هاي خالي اقدام خواهد مي گردد.

v      به منظور کارایی بهتر وسهولت در انجام و اجرای عمل آوری بتن وجلوگیری از اتلاف وقت، هزينه و نیروی انسانی پیشنهاد میگردد از یک نوبت مواد جایگزین، اليافPP ونایلون يا ماده کیور کننده بتن به همین منظور استفاده گردد.

4-     اجراي آرملات دستپاش و پرداخت سطح نهايي:

پس از ريختن بتن در محل مورد نظر ،عملیات به نحوي انجام ميگردد كه سطح تمام شده به اندازه قوطی های از قبل تراز شده سطح نهایی كفسازي باشد و پس از آن بتن  با زمان و شرایط لازم توسط ماله سيني جهت مسطح سازي اولیه سطح كار وهمچنین بالا آوردن رطوبت نسبی انجام و سپس مواد پودری در چند نوبت بر روی سطح پاشیده و بار دگر با ماله سینی در چند جهت پرداخت و در چندين مرحله متوالي بر روي سطح كارپوشش نهایی با ماله پروانه پرداخت ميگردد. ميزان رصوبت نسبی(آب) از قسمت بالا صورت می پذیرد این رطوبت باید توسط مجری مجرب انجام شود تا خللی در پرداخت نهایی بوجود نیاورد.

5-    اجراي برش روي سطوح تمام شده كف :

پس از اتمام عمليات كفسازي ، محل درزهاي عمودي كه در نقشه برش مشخص گرديده با كاتر به عرض 5 ميليمتر و عمق حدود 5/2 سانتيمتر (كاتر يك تيغه ) جهت كنترل ترك ها در سطح كار برش داده خواهد شد، لازم به ذكر است كه اين عمليات (اجراي درزهاي اجرايي) پس از گیرش نهایی(حدود48 الی 72 ساعت)پس از اتمام پوشش آرملات در بهترين زمان ممكن انجام خواهد شد.

6-     پرنمودن درزهاي سطح:

در انتهاي درزهاي عرضي ايجاد شده ودرزهاي طولي به وجود آمده با مواد پر كننده (پلی یورتان دو جزیی) ميباشند پر گرديده  و بند كشي ميگردد.

!مدت زمان عمل آوری بتن و پوشش آرملات یک هفته توسط نایلون با ضخامت 250میکرون و آب شرب مصرفی صورت می پذیرد.

 

 

                                                                                                                                                                                                     با سپاس و تقديم احترام

                                                                                                                                                                                                                                                شركت آرملات ‹ سهامي خاص ›

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             داريوش شيري

    طراحی و اجرا: شرکت تارال

    1396© کلیه حقوق سایت مربوط به مجموعه تولیدی و صنعتی آرملات می باشد.